Početna Posao i oglasi Tražite posao? Prijem državnog službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona

Tražite posao? Prijem državnog službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona

0

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11″ ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona

5 / 675

– Stručni savjetnik za javno-privatno partnerstvo – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti javno-privatnog partnerstva, učestvuje u izradi strategija razvoja Kantona i strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona, učestvuje u pripremi dokumenata iz oblasti JPP na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, ukoliko se traži učešće Kantona, koordinira sa jedinicama lokalne samouprave u procesima izrade drugih dokumenata Kantona u oblasti JPP, priprema i podnosi Vladi SBK godišnji plan aktivnosti i godišnji izvještaj o provedbi Zakona o JPP, te vrši pripremu i objavljuje prezentaciju zbirnog pregleda potencijalnih projekata JPP (Katalog potencijalnih projekata JPP Kantona), uspostavlja i vodi registar ugovora JPP, organizuje edukacije iz oblasti JPP i vrši obuku za vođenje registra ugovora za JPP, priprema i vrši izradu brošura i publikacija za promociju i podršku projekata iz oblasti JPP, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć aplikantima iz oblasti JPP, obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizilaze iz zakona i podzakonskih akata, a spadaju u djelokrug radnog mjesta po nalogu ministra ili pomoćnika ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
– VSS – VII/1 stepen – – završen ekonomski ili pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova) ekonomske ili pravne struke
– 3(tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave