spot_img
spot_img
Četvrtak, 23 svibnja, 2024

Vlada FBiH imenovala novog zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda u Busovači

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim se Amel Mehanović postavlja na dužnost zamjenika ravnatelja Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači na period od četiri godine. Mehanović je Busovljak, kadar SDP-a. Do sad je na ovoj poziciji bio također Busovljak, Semir Mekić.

Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju članova Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji BiH, te su za članove ove koordinacije imenovani Zemina Kadirić (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USŽ), Dijana Novković Pećanac i Ilija Krišto (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ), Milenko Bevanda i Alma Kozo (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ), te Antonio Šimunović (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDŽ). Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Goran Buhač, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje Hermedina Zornića za v.d. predsjednika Uprave, te Slavena Zeljke za v.d. člana Uprave ovog poduzeća, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci. Prije toga dana je prethodna suglasnost za razrješenje članova ove uprave radi isteka mandata.

Donesena je i Odluku o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje Amela Kosovca za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora ovog poduzeća uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do kada su Odlukom skupštine društva od 23. veljače ove godine imenovani vršitelji dužnosti članova ovog odbora. Prije toga dana je prethodna suglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje v.d. člana ovog odbora prije isteka perioda na koji je imenovan.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti Skupštini društva “Feroelektro“ d.d. Sarajevo za imenovanje Faruka Šahinagića i Adema Festića za članove Nadzornog odbora ovog poduzeća uime državnog kapitala, na period do isteka mandata članova koji su bili imenovani na period od četiri godine, počev od 21. ožujka 2021. godine. Odlukom Vlade data je i prethodna suglasnost Nadzornom odboru JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za donošenje Odluke o imenovanju Alena Zulića za vršitelja dužnosti direktora ovog javnog poduzeća do okončanja natječajne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci. Prije toga Vlada je istom NO dala prethodnu suglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg direktora JP NP „Una“.

Federalna vlada donijela je Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovim rješenjem se privremeno na period do najviše tri mjeseca, odnosno okončanja postupka konačnog imenovanja za predsjednika Nadzornog odbora ovog fonda imenuje Tomislav Naletilić, a za članove Ervin Mušinović, Benjamin Sinanović, Senad Mašetić i Josip Drežnjak.

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti