spot_img
spot_imgspot_img
Subota, 24 veljače, 2024

Tražite posao? JP Hrvatske telekomunikacije d.d. zapošljavaju u Busovači!

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar broj: UD-3-35-6/22 od 08.09. 2022. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos
na neodređeno vrijeme uz probni rad

DIREKCIJA ZA NEPOKRETNU MREŽU

Referent za prodaju Prodavač/ica 3, Grupa za direktnu prodaju, Odjel za prodaju privatnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Ljubuški

Opis posla:

Razumijevanje svih proizvoda i usluga ponuđenih korisnicima, detaljno znanje o uslugama i jedinstvenim prodajnim osobinama usluga
Razumijevanje ponude konkurencije, uspoređivanje usluga i proizvoda u odnosu na ponudu Društva
Razumijevanje nadolazećih proizvoda, praćenje novih tehnoloških dostignuća
Doprinošenje stvaranju atmosfere dobrodošlice za korisnike, pokazivanje želje za odgovaranje na upite
Razumijevanje potreba korisnika i pronalaženje najboljeg proizvoda ili usluge za zadovoljavanje istih
Objašnjavanje prednosti proizvoda i usluga korisniku s ciljem prodaje
Demonstriranje funkcionalnosti dodatnih proizvoda i usluga te njihove iskoristivosti za korisnika, a u svrhu povećanja prodaje i odanosti korisnika
Učinkovito odgovaranje na pitanja/upite korisnika, pružanje pomoći i rješavanje problema
Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema i otvorenih pitanja, uključivanje drugih organizacijskih dijelova, te stalno informiranje korisnika
Korištenje žalbi i pitanja korisnika kao priliku za demonstriranje usredotočenosti Društva na korisnika kao i pokazivanje motivacija korisnika za korištenje dodatnim proizvodima i uslugama
Izdavanje faktura za prodanu robu i usluge
Primanje i unošenje svih potrebnih podataka u billing/POS aplikaciju
Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju privatnim korisnicima
Samostalnost u obavljanju poslova
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

2. Suradnik za prodaju- prodavač/ica 2, Grupa za direktnu prodaju, Odjel za prodaju privatnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Busovača

Opis posla:

Razumijevanje svih proizvoda i usluga ponuđenih korisnicima, detaljno znanje o uslugama i jedinstvenim prodajnim osobinama usluga
Razumijevanje ponude konkurencije, uspoređivanje usluga i proizvoda u odnosu na ponudu Društva
Razumijevanje nadolazećih proizvoda, praćenje novih tehnoloških dostignuća
Doprinošenje stvaranju atmosfere dobrodošlice za korisnike, pokazivanje želje za odgovaranje na upite
Razumijevanje potreba korisnika i pronalaženje najboljeg proizvoda ili usluge za zadovoljavanje istih
Objašnjavanje prednosti proizvoda i usluga korisniku s ciljem prodaje
Demonstriranje funkcionalnosti dodatnih proizvoda i usluga te njihove iskoristivosti za korisnika, a u svrhu povećanja prodaje i odanosti korisnika
Učinkovito odgovaranje na pitanja/upite korisnika, pružanje pomoći i rješavanje problema
Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema i otvorenih pitanja, uključivanje drugih organizacijskih dijelova, te stalno informiranje korisnika
Korištenje žalbi i pitanja korisnika kao priliku za demonstriranje usredotočenosti Društva na korisnika kao i pokazivanje motivacija korisnika za korištenje dodatnim proizvodima i uslugama
Izdavanje faktura za prodanu robu i usluge
Primanje i unošenje svih potrebnih podataka u billing/POS aplikaciju
Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju privatnim korisnicima
Samostalnost u obavljanju poslova
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uvjeti

Opći uvjeti:

Da je državljanin BiH
Da ima navršenih 18 godina života
Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

za radno mjesto pod rednim brojem 1): SSS/IV, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
za radno mjesto pod rednim brojem 2): VŠS/VI, prvi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave je na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

životopis,
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
diplomu/svjedodžbu, (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)
uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima
dokaz o poznavanju rada na računalu
dokaz o znanju stranog jezika

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2 Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19).

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

Dokaz da su nezaposleni,
Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju u zasebnoj omotnici. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične kopije dokumentacije s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene kopije zahtijevane dokumentacije

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Javni Oglas objavljuje se je u dnevnoj novini Oslobođenje, mrežnoj stranici Poduzeća – www.hteronet.ba i Službi za zapošljavanje Mostar. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Kneza Branimira b.b.
88 000 M o s t a r
sa naznakom: Prijava na javni oglas za radno mjesto _____________________________,
(naziv radnog mjesta)
pod rednim brojem __________________________
(redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 12.09.2022.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM