spot_img
spot_img
Utorak, 28 svibnja, 2024

Oglas za posao: JP BH Pošta zapošljava u Travniku, Turbetu, Bugojnu i Fojnici

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine  FBiH” br. 54/19), Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH “, br. 33/04 i br. 29/22),  Odluke o postupku prijema u radni odnos i drugim postupcima izbora u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo broj: U.D.-01-04-15385-1/22 od 07.10.2022. godine, člana 14. Pravilnika o radu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo (Opći dio) i odlukama  o potrebi prijema u radni odnos broj: U.D.01-04.-16109-4/22 SL od 26.10.2022. god, U.D.01-04.-12025-4/22 SL od 03.08.2022. god, U.D.01-04.-16874-4/22 SL od 08.11.2022. god, U.D.01-04.-16110-4/22 SL od 26.10.2022. god, U.D.01-04.-16876-4/22 SL od 08.11.2022. god, U.D.01-04.-16112-4/22 SL od 26.10.2022. god. i U.D.01-04.-16877-4/22 SL od 08.11.2022. godine, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Travnik, raspisuje:

 

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos

 

Služba za poštansku eksploataciju:

Pošta  II reda 72270 Travnik:

 1. Dostavljač -1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,

Pošta  II reda 70230 Bugojno:

 1. Operator-šalterski radnik – 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme,
 2. Poštar-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,

Pošta III reda 71270 Fojnica:

 1. Poštar-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,

Pošta III reda 72283 Turbe:

 1. Operator-šalterski radnik – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
 2. Poštar-1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto ,,Dostavljač“ pod rednim brojem 1:

Vrši preuzimanje i upis pošiljaka brze pošte i drugih vrsta pošiljki u dostavne knjižice; Vrši pripremu pošiljaka brze pošte i drugih vrsta pošiljki za dostavu; Vrši dostavu svih vrsta pošiljki na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata i naplatu poštarine na domu; Vrši prijem pošiljki na adresi pošiljaoca. Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu, a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Poslove Dostavljača obavlja vozilom. Po potrebi obavlja poslove Poštara i Operatora brze pošte. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

 

Za radno mjesto ,,Dostavljač“ pod rednim brojem 1. kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 2. Prijava mjesta prebivališta (ne starija od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 3. Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi –IV ili III stepen;
 4. Dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon završenog školovanja;
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu ,,B„ kategorije;

 

Opis poslova za radno mjesto „Operator-šalterski radnik“ pod rednim brojevima: 2. i 5:

Vrši sve vrste  uplata i isplata po platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; obavlja poslove mjenjačke službe; na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih radova; trebuje i preuzima poštanske marke  i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte; pruža telegrafske i faks usluge; obavlja poslove pružanja telefonsih usluga putem kabinskih posrednika;  po potrebi Organizuje tehnološki proces rada u pošti, vrši nadzor i kontrolu popunjavanja statističkih obrazaca; vrši rapoređivanje zaposlenika; prati primjenu cjenovnika poštanskih usluga, te usluga platnog prometa, organizuje i prati proces gotovog novca i daje potrebna uputstva za njihovu pravilnu primjenu; preduzima odgovarajuće mjere za obezbjeđenje radne discipline u pošti; odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanje  gotovim novčanim sredstvima, organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanje  gotovim novčanim sredstvima, interveniše u slučaju smetnji i zastoja u radu; vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; vodi kreditnice za korisnike; vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; vrši kontrolu rada glavne i

pomoćne blagajne; vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; vrši kontrolu pregleda rada; vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost istih; po potrebi obavlja i poslove Blagajnika. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za  radno mjesto „Operator-šalterski radnik“ pod rednim brojevima 2. i 5, kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 2. Prijava mjesta prebivališta (ne starija od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 3. Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi –IV ili III stepen;
 4. Dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon završenog školovanja;

 

Opis poslova za radno mjesto ,, Poštar“ pod rednim brojevima 3, 4. i 6:

Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića;Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vrši prijem pošiljki na adresi pošiljaoca. Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu, a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Poslove Poštara obavlja vozilom ili bez njega. Po potrebi obavlja poslove Dostavljača. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

 

Za radno mjesto ,,Poštar“ pod rednim brojevima 3,4. i 6, kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 2. Prijava mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
 3. Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi –IV ili III stepen;
 4. Dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon završenog školovanja;

 

Ukoliko je diploma/svjedočanstvo stečeno  u nekoj  drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, kandidat je dužan dostaviti nostrifikovanu diplomu/svjedočanstvo.

 

NAPOMENA: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima  imaju  nezaposlena lica iz člana 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih  porodica –  demobilizirani branioc i članovi  porodice  demobiliziranog  branioca ( roditelji,  bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem ) i lica iz člana 1.  Zakona o pravima  branilaca i članova njihovih porodica – ratni vojni invalidi i članovi njhovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih  branilaca, lica zaslužna  u odbrambeno–oslobodilačkom ratu i da bi isti ostavrili navedeno pravo, kandidati su dužni uz prijavu na oglas  dostaviti i dokaz (potvrda, uvjerenje) kojim dokazuju jedan od prethodno navedenih statusa.

Probni rad nije predviđen ni za jedno radno mjesto.

Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto na koje se kandidat  prijavio  dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave ili Uvjerenjem Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje (Kantonalna administrativna služba), koja pored osnovnih podataka, sadrži podatke na kojim  poslovima  je radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno  navedenim periodom angažovanja.

Potvrda prethodnog poslodavca ili Uvjerenje porezne uprave ili Uvjerenje Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje (Kantonalna administrativna služba) koja ne sadrži sve  tražene podatke neće se priznavati kao dokaz za traženo iskustvo.

Radno iskustvo stečeno stručnim osposobljavanjem ili volontiranjem dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca, koja sadrži osnovne podatke o kandidatu, na kojim poslovima je radio, sa kojom stručnom spremom, sa precizno  navedenim  periodom angažovanja te broj i datum  ugovora o stručnom osposobljavanju, odnosno volontiranju.

Potvrda prethodnog poslodavaca o stručnom osposobljavanju ili volontiranju, koja ne sadrži sve tražene podatke neće se priznavati kao dokaz za traženo iskustvo.

Proces izbora kandidata  zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, pismenom i usmenom dijelu ispita.

 

Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

 

Kandidat je položio  pismeni dio ispita  i ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita ako njegov ukupan broj  bodova na pismenom dijelu ispita  iznosi najmanje  70% od maksimalnog  broja bodova, koliko se može ostvariti  na pismenom dijelu ispita.

 

Procedura  izbora kandidata i obavještavanje kandidata o provođenju  pojedinačnih faza  postupka izbora  kandidata  provodi se u skladu sa Odlukom o postupku  prijema u radni odnos i drugim  postupcima izbora u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo broj: U.D.-01-04-15385-1/22 od 07.10.2022. godine i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

 

NAPOMENA: Za sva radna mjesta, pored pitanja iz općeg znanja, ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na: oblast poslova kojim se bavi Društvo, Zakon o poštama BiH, Zakon o poštama Federacije BiH, Opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga BiH i druge zakonske i podzakonske akte koji reguliraju oblast poslova kojim se bavi Društvo.

 

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.

Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obavješten o ishodu javnog oglasa.

Kandidat koji  je uredno obaviješten o polaganju pismenog  ili usmenog dijela ispita, a koji se ne odazove  polaganju  pismenog ili usmenog dijela ispita, smatrat će se da je odustao  od učešća u oglasnoj proceduri i neće se obavještavati o daljnim fazama  oglasne  procedure, odnosno o rezultatima izbora.

Kandidat koji je dostavio prijavu, ali  na prijavi, niti na koverti nije  naveo redni broj radnog mjesta  na koje se prijavljuje neće se obavještavati o daljnjim fazama  oglasne  procedure, odnosno o rezultatima izbora.

Kandidati isti dan polažu  i pismeni i usmeni dio ispita.

 

U slučaju kada se na oglas prijavi veliki broj kandidata, polaganje pismenog  dijela ispita  se može organizovati po grupama u više dana. Za svaku grupu  isti dan se obavezno  polaže  pismeni i usmeni  dio ispita.

 

Pitanja na usmenom dijelu ispita imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova  radnog mjesta  na koje se prijavio.

Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i jasnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuje. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji, budući da se dostavljena dokumentacija neće vraćati. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu  i navesti na istoj za koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, uz napomenu da u prijavi navede na koje radno mjesto je dostavio ovjerene kopije dokaza. Potpisana  prijava za svako radno mjesto obavezno se stavlja u zasebnu kovertu. Nepotpisana prijava je neuredna prijava  i neće biti uzeta u razmatranje.

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta treba dostaviti u roku od 12 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Travnik, ul. Prnjavor br. 11, 72270 Travnik, sa naznakom na koverti:

Prijava na javni oglas, sa naznakom redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta i  organizaciona jednica u kojoj se nalazi radno mjesto.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti