spot_img
spot_img
Nedjelja, 21 travnja, 2024

Javni poziv za prijem volontera u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

Na temelju odredbi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-418/15-19 od 03.9.2015.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prijem volontera u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski
rad), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni
poziv za prijem (81) volontera u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, i to:

1. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog
ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar
razredne nastave (najmanje 240 ECTS bodova) …………………………….. 21 volonter

2. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog
ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar struke u
predmetnoj nastavi sukladno odobrenim NPP za osnovno i srednje obrazovanje na
hrvatskom jeziku i NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku,
te stručni suradnik (VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno 300 ECTS bodova
bolonjskog sustava obrazovanja) ……………………………….60 volontera.

Opći uvjeti:
Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH,
br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to:

– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
-da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:
Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene
novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne
uvjete, i to :

– VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, ili drugog ciklusa bolonjskog
sustava obrazovanja tražene struke
– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
– da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i
sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju (original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni
dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi rang listu
prijavljenih kandidata.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Ministarstvo obrazovanja, znanosti,
kulture i športa Kantona Središnja Bosna.

Volonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa
(volonterski rad), koji može trajati najdulje godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su člankom 34. Zakona o radu ( Službene
novine F BiH , broj 62/15) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona
Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima
isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti ( putem pošte ili direktno ) na adresu :

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim listovima i na
službenoj web stranici Ministarstva ( računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MINISTRICA
Katica Čerkez, v.r.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM