TRAŽITE POSAO? Lječilište “Reumal” zapošljava više radnika

U skladu sa članom 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Lječilište “Reumal” Fojnica raspisuje

 

J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos

 

 1.         RADNO MJESTO

 

 1. Medicinska sestra – tehničar (rad u turnusu): – 4 izvršioca na određeno vrijeme do 2 mjeseca

–  1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: Stara se o njezi i ishrani bolesnika; Vrši pripremu bolesnika za vizitu i prisustvuje viziti; Pomaže doktoru prilikom pregleda bolesnika; Prati bolesnike prilikom specijalisticko-konsultativnih i drugih pregleda; Učestvuje u podjeli terapije; Uredno vodi neophodnu sestrinsku medicinsku dokumentaciju; Stara se o sterilnosti instrumenata; Vrši zdravstvenu i higijensku njegu kod ležećih bolesnika; Kontroliše vitalne znake bolesnika (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr.) i ubilježava ih u temperaturnu i sestrinsku listu; Evidentira provedene postupke u sestrinsku dokumentaciju.;Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana; Vrši primopredaju smjene odjeljenskoj sestri i sestri u narednoj smjeni; U mikrobiološkoj laboratoriji radi s hranjivim podlogama na koje nasađuje uzorke, promatra porast bakterija, priprema preparate s hranilišta za mikroskopski pregled i za ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike; Parazite dokazuju mikroskopskim pregledom uzorka, prethodno pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog; Virusne zaraze utvrđuje pregledom krvi, na osnovi nalaza protutijela; Vodi medicinsku dokumentaciju i protokole korisnika usluga, odgovoran je za ispravnost mikrobiološkog instrumentarija; Kao sanitarac vrši programiranje, organizaciju rada i kontrolu postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD); Priprema aparaturu, dezinfekciona sredstva i zaštitna sredstva prije početka procesa DDD; Vrši epidemiološka izviđanja i istraživanja u cilju otkrivanja i otklanjanja izvora zaraznih oboljenja; Vodi evidenciju o izvršenim poslovima, utrošenom materijalu i dobijenim rezultatima i ispravnosti sprovedene DDD; Vrši nadzor nad sterilizacijom, održava opremu i aparaturu, uništava upotrebljenju ambalažu insekticida, uklanja mamke, provjetrava prostorije i otklanja eventualne nepovoljne uticaje upotrebljenih sredstava; Učestvuje u anketiranju kod pojava zaraznih bolesti; Vodi propisanu evidenciju, dokumentaciju i izvještaje Zavodu za Epidemiologiju SBK; U EMNG kabinetu vrši zakazivanje, pripremu korisnika usluga i snimanje EMNG, priprema sterilizaciju iglenih elektroda i po nalogu doktora izvodi snimanje; Za vrijeme snimanja bilježi određene parametre koji su neophodni doktoru za pisanje nalaza; Vrši poslove u ambulanti, upisuje preglede u protokol; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Bolničarka  (odjeljenje za medicinsko sestrinstvo) – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Njeguje bolesnike i brine o njihovoj higijeni što podrazumijeva: kupanje nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga, korisnika koji zbog patologije bolesti ne mogu to sami uraditi; Vodi bolesnika na konsultativne i druge preglede, te na propisane fizikalne procedure; Njeguje pravilan odnos prema korisnicima usluga; Pomaže medicinskoj sestri u radu, a po potrebi obavlja i poslove higijeničara kao i poslove nosača. Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Odgovorni fizioterapeut – 2 izvršioca na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizikalne terapije. Radi funkcionalnu dijagnostiku i funkcionalni status korisnika usluga; Radi na poslovima kineziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže; Primjenjuje mjere zaštite; Vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata; Vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; Provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; Sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. Fizioterapeut – 5 izvršilaca na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizikalne terapije; Obavlja fizikalni tretman u Lječilištu; Radi na poslovima primjene elektroterapije, mehanoterapije, manuelne masaže, aplikaciji termoterapeutskih procedura i poslovima kineziterapije; Primjenjuje mjere zaštite; Vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata; Vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; Provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; Sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Recepcioner – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Posreduje pri davanju usluga korisnicima usluga Lječilišta; Komunicira sa licima bilo u neposrednom kontaktu ili telefonski; Prima korisnike usluga i raspoređuje ih po sobama;  Od gostiju privremeno preuzima potrebne lične isprave radi unosa podataka ii prijave njihovog privremenog boravište te isprave bez zadržavanja vraća njihovim vlasnicima; Vodi evidenciju prijavljivanja gostiju i dostavlja ih nadležnim organima; Pruža opće informacije gostima, dogovara pružanje usluga, rezervira i popunjava smještaj u Lječilištu prema kapacitetima i potražnji gostiju; Izdaje ključeve soba gostima, te prima povrat istih; Vrši kontrolu kretanja gostiju u Lječilištu; Vodi evidenciju prijavljivanja gostiju i dostavlja ih nadležnim organima; Vodi preciznu evidenciju o popunjenosti  Lječilišta i o planiranim datumima dolazaka i odlazaka gostiju; Obavještava nadležne službe kako bi se gostu pružila usluga koju je tražio; Vrši obračun i naplatu usluga smještaja i troškove ostalih usluga ako ih je gost imao te mu izdaje račun; Zaprima pohvale i pritužbe i djelimično rješava iste; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Higijeničar – 7 izvršilaca na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Čisti, uređuje i odgovorna je za urednost i čistoću prostorija, radnih površina, pribora za rad i drugih predmeta koji podliježu posebnom higijenskom režimu u svim prostorijama Lječilišta; Provodi ciljane dezinfekcije (na određenu vrstu mikroorganizama) i namjensku dezinfekciju (za određene opremu i materijale); Priprema laboratorijsko posuđe za sterilizaciju; U laboratoriji obavlja poslove pranja posuđa za normalan i pravilan rad na način koji odredi neposredni rukovodilac ili prema upustvu o specificnosti pranja laboratorijskog posuđa; Evidentira tehničke nedostatake u prostorijama i prijavljuje iste domaćici; Zadužuje se potrebnim materijalom iz magacina;  U vešeraju rukuje mašinama za pranje, sušenje i peglanje tekstila, te vrši poslove održavanja i male popravke na mašinama i valjku; Veće kvarove pravovremeno prijavljuje neposrednom rukovodiocu; Vrši sortiranje i slaganje pristiglog veša; Vrši peglanje opranog veša; Pravilno evidentira svu primljenu i isporučenu opranu i ispeglanu robu; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilište, a na zahtjev neposrednog rukovodioca

 1. Pomoćni kuhinjski radnik – 5 izvršilaca na određeno vrjeme do 2 mjeseca

Opis poslovaImplementira propise i standarde HACCAP-a; Priprema namirnice za kuhare, vrši pranje suđa, održava higijenu u kuhinji, priprema salate, te pruža pomoć ostalim radnicima u kuhinji; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. Konobar II – 5 izvršilaca na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Neposredno dočekuje goste u sali, smješta ih, uslužuje i ispraća; Postavlja stolove i i brine o njihovom pospremanju nakon upotrebe; Prenosi narudžbu osoblju u kuhinji i vodi računa da  gosta posluži što brže i što kvalitetnije; Poslužuje hranu u pansionskom restoranu; Daje informacije i neophodne podatke gostima; Sve reklamacije gostiju prosljeđuje neposrednom rukovodiocu; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. Skladištar – magacioner

Opis poslova: Kontaktira sa ugovorenim dobavljačima i vrši nabavku potrebne robe; Vrši prijem robe u magacin koji obuhvata kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta primljene robe; Vodi evidenciju o prijemu i prati cijene isporučene robe; Pravi zapisnike i šalje eventualne reklamacije na isporučenu robu; Vrši istovar i utovar robe, uskladištenje i sortiranje, te vodi brige o postojećoj robi u magacinu; Vrši izdavanje robe po osnovu trebovanja, vodeći računa o rokovima upotrebljivosti robe; Po potrebi, vrši prenos robe za sve prodajne objekte; Vrši popis robe sa vođenjem određene dokumentacije i sravnjenje stanja sa knjigovođom; Podnosi zahtjev za otpis robe; Izrađuje izvještaje o stanju zaliha; Prikuplja ambalažu i odlaže je na za to određena mjesta; Brine o čistoći magacinskog/skladišnog prostora; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Električar – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Obavlja poslove razvođenja električnih kablova i održavanje električne mreže u objektima,  montiranje, kontrolu i izvođenje elektromonterskih radova i vrši  potrebna mjerenja, te održavanje električnih uređaja i elektroenergetske opreme i postrojenja, te trafo stanica; Koristi se nacrtima i dokumentacijom proizvođača s ciljem preventivnog djelovanja na opremu i postrojenja; Usko sarađuje sa ostalim radnicima unutar odjeljenja u cilju timskog rada na otklanjanju nastalih kvarova, a posebno nadgleda stanje uključenosti rasvjetnih tijela, TV uređaja i telefonije, razvodnih ormara, liftova i druge elektro opreme i uređaja; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca

 

 1. Radnik za jednostavne poslove – 1 izvršilac na određeno vrjeme do 2 mjeseca

Opis poslova: Obavlja jednostavne poslove na održavanju vanjskih i unutrasnjih površina (održavanje cvijeća, košenje trave, čišćenje snijega i ostalo održavanje); Obavlja poslove iodržavanja, čišćenja i druge poslove u vešeraju. Vrši poslove sortiranja i preslaganje roba, kartonske i PVC ambalaže, odlaganje roba na predviđena mjesta, mašinsko i ručno čišćenje i održavanje površina te ostale jednostavne poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1.         USLOVI

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka iz tačke I ovog Oglasa, a koji su propisani Zakonom i Pravilnikom o radu.

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to kako slijedi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Medicinska sestra – tehničar (rad u turnusu), posebni uslovi:  SSS (IV) stepen obrazovanja zdravstvenog smjera, položen stručni ispit

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Bolničarka  (odjeljenje za medicinsko sestrinstvo), posebni uslovi:  KV/PKV (III/II) stepen obrazovanja općeg, tehničkog ili dr. smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Odgovorni fizioterapeut, posebni uslovi:  VSS/VŠS VII/VI (240-180 ects) stepen obrazovanja zdravstvenog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,         1 godina radnog iskustva

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. Fizioterapeut, posebni uslovi:  SSS (IV) stepen obrazovanja zdravstvenog smjera,položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. Recepcioner, posebni uslovi:  VSS/VŠS/VKV/SSS (VII/VI/V/IV) stepen obrazovanja turističko-hotelijerskog, ekonomskog, općeg ili dr. smjera, poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. Higijeničar, posebni uslovi:  SSS/KV/NK (IV/III/I) stepen obrazovanja;

Za radno mjesto pod rednim brojem 7. Pomoćni kuhinjski radnik, posebni uslovi:  SSS/KV/PKV/NK (IV/III/II/I) stepen obrazovanja ugostiteljskog ili drugog smjera;

Za radno mjesto pod rednim brojem 8. Konobar II, posebni uslovi: SSS/KV (IV/III) stepen obrazovanja ugostiteljskog ili drugog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. Skladištar – magacioner, posebni uslovi: SSS/KV (IV/III) stepen obrazovanja ekonomskog ili drugog smjera, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. Električar, posebni uslovi: VKVSSS (IV/III) stepen obrazovanja tehničkog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. Radnik za jednostavne poslove, posebni uslovi: SS/KV/PKV/NK (IV/III/II/I) stepen obrazovanja

    III.        POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Dokaz o završenom školovanju / obrazovanju
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1., 3. i 4)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem: 3., 4., 5. i 9)
 • Dokaz o poznavanju stranih jezika (za radno mjesto pod rednim brojem 5.)
 • Dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 3.)

 

 1.         POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, dodatnim sposobnostima, kao i lične podatke, te tačnu  adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Obavezno navesti za koje radno mjesto se prijava dostavlja.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte se u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Lječilište „Reumal“ Fojnica

Ul. Banjska br.1

71270 Fojnica

(prijava na javni oglas za radno mjesto___________ – ne otvaraj)

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz  Oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj tabli Lječilišta u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kontak osoba: Nermin Kadrić , tel: 030 838 807; e-mail: [email protected]

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

UŽAS U BiH: Nastavnik pod istragom zbog sumnje da je pokušao da obljubi učenicu, dijete mlađe od 15 godina

Umirovljenici će u srpnju dobiti uvećane lipanjske mirovine – izvanredno povećanje mirovine!