Srijeda, 5 kolovoza, 2020

JKP Komunalac Busovača zapošljava

Pročitajte i ovo

VIDEO: Redovnici i redovnice iz Italije plesom oduševili mještane

Jedna od prednosti društvenih mreža jest to što, gdje god čovjek bio, može vidjeti što se događa u drugim...

Toplotni udar: Kako prepoznati simptome i pravilno reagirati

Ljeto nam sa sobom donosi i velike vrućine, koje teško podnose ne samo kronični bolesnici i starije osobe, već...

Zoran Milanović će odlikovati postrojbe Hrvata iz BiH: “On ispravlja nepravdu prema HVO-u”

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović najavio je da će na 25. godišnjicu Oluje odlikovati četiri gardijske brigade Hrvatskoga vijeća obrane...
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene novine SBK/KSB“ broj 7/19) i članka 16. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 13-3/18 od 17.01. 2018. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

I RADNO MJESTO:

Poslovođa u službi za upravljanje komunalnim otpadom – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Rukovodi poslovima organiziranog prikupljanja i odvoza kućnog smeća i krupnog otpada na području općine Busovača, organizira rad na održavanju i čišćenju javnih površina, rukovodi i odgovara za ispravan rad na odlagalištu komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta u sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada. Vodi brigu o redovnom zimskom održavanju gradskih ulica, javnih i nekategorisanih puteva. Odgovoran je za dekoriranje grada za vrijeme blagdana. Izdaje putne i radne naloge za vozila i radne mašine i brine se o namjenskom i racionalnom korištenju istih. Opisuje radove na ponude po jediničnim cijenama s primjedbom i posebnim uvjetima. Nadzire gradnju, uporabu, uklanjanje građevina te srodne poslove u vezi nekretnina. Izrađuje cijene za svaku uslugu u okviru organizacijske cjeline te iste predlaže direktoru. Priprema i izrađuje stručne materijale u svrhu kontinuiranog unapređenja zaštite od požara i zaštite na radu. Sudjeluje u procjeni opasnosti i ugroženosti zaštite na radu za svako radno mjesto u svom sektoru. Vrši osposobljavanje svih djelatnika iz zaštite na radu i zaštite od požara u poduzeću. Odgovorna je osoba za kontakte sa inspekcijom rada i zaštite od požara (imenovan od direktora društva). Prati propise iz područja zaštite od požara i zaštite na radu. Priprema poslovne izvještaje. Vodi evidenciju o prisutnosti na radu. Obavlja ostale zadaće po nalogu direktora.

II OPĆI UVJETI

da je državljanin BiH,

da je stariji od 18 godina,
da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom.
III POSEBNI UVJETI

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o radu JKP Komunalac d.o.o., i to:

VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, tehnički ili srodan fakultet, tri (3) godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti, dobro poznavanje rada na računaru.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:

životopis – s adresom i telefonskim brojem,
uvjerenje o državljanstvu,
kopiju lične karte,
ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (dostavlja se po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad, ne starije od tri mjeseca),
diplomu o završenom studiju na tehničkom i sličnom fakultetu (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca,
Potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme,
Dokaz o poznavanju rada na računaru.
Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

V OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene novine SBK/KSB“ broj 7/19) i internim aktima Poduzeća.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu. Sažetak Konkursa se objavljuje u dnevnim novinama “Oslobođenje“, a cjeloviti tekst Konkursa objavljuje se na web-stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i web stranici općine Busovača.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu:

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

Nikole Šopa bb,

72260Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti: „Prijava na oglas – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt-telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. BUSOVAČA

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

- Marketing -

Posljednje objavljeno

Suze svetog Lovre – jedan od najljepših astronomskih fenomena

Meteorski roj Perzeidi će ove godine prema prognozama svoj maksimum aktivnosti imati u noći s 12. na 13. kolovoza...

FOTO/VIDEO: Bolnici u Novoj Biloj danas isporučen respirator kojeg je financirala Europska unija

Hrvatskoj bolnici “dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj danas je isporučen  stacionarni respirator čiju nabavku je financirala Europska unija u okviru programa pomoći...

Ogroman interes za premijeru predstave “Čarobnjak iz Oza”, sva mjesta rezervirana!

Premijera predstave "Čarobnjak iz Oza" mladih kazalištaraca iz Busovače bit će sutra, 6. kolovoza 2020. godine, u kinu Theatre. Predstava će biti izvedena u...

Intervju Bojan Domić: Do 2024. u Travniku bi Hrvati konačno trebali ostvariti ravnopravnost

Travnik kao središte višenacionalne županije - Srednjobosanske, ima sve predispozicije postati grad s posebnim izbornim pravima koji će jamčiti minimalnu nacionalnu zastupljenost i mogućnost...

Što vaš JMBG govori o vama: Šest brojki koje život znače

Većina građana zna što znači prvih sedam brojeva jedinstvenog matičnog broja građanina (JMBG): to je datum rođenja. Međutim, značenje preostalih šest brojeva nije tako...
- Marketing -

Pročitajte i ovo