spot_img

Obećavajuća vizija razvoja općine Busovača do 2025. godine

Strateška platforma fokusira se na socio-ekonomsku analizu, strateško fokusiranje i viziju te strateške ciljeve razvoja

Općina Busovača priprema svoj dugoročni razvojni strateški dokument – strategiju razvoja općine Busovača za razdoblje 2021. – 2025., piše Večernji list BiH.

Atraktivno mjesto

Riječ je o ključnom strateško-planskom dokumentu, zasad sročenom u formi nacrta, koji obuhvaća ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu sferu, koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija definira viziju razvoja, strateške ciljeve, sektorske planove, operativne ciljeve, programe, projekte i mjere na razdoblje od pet godina te okvirne operativne planove za razdoblje trajanja tog dokumenta. Srž i okosnicu čine dva temeljna, detaljno i naširoko razrađena dijela (poglavlja) – strateška platforma i sektorski razvojni planovi.

Strateška platforma fokusira se na socio-ekonomsku analizu, strateško fokusiranje i viziju te strateške ciljeve razvoja. Socio-ekonomska analiza obuhvaća širok spektar odrednica koje čine ukupnu sliku Busovače, kao jedinice lokalne samouprave: povijest, geografski položaj, demografska struktura, društvena infrastruktura (obrazovanje, kultura, sport, zdravstvo, socijalna zaštita, nevladin sektor…), gospodarstvo (industrija, poljoprivreda, turizam), javna infrastruktura (elektromreža, telekomunikacije, komunalna infrastruktura, grijanje…), okoliš, prihodi i rashodi u općinskom proračunu…

Strateško fokusiranje temelji se na tzv. SWOT analizi iz koje proizlazi da općina Busovača ima snage koje joj pružaju konkurentne prednosti, čineći ovo područje atraktivnim mjestom za život i poslovanje, s jedne strane, i slabosti koje predstavljaju prepreke ili ograničenja za razvoj, s druge strane. Isto tako ima i prilike koje omogućavaju ili olakšavaju realizaciju i razvoj konkurentskih prednosti, ali i prijetnje koje dovode do gubitka ili opadanja konkurentnosti ili gospodarskog i društvenog razvoja uopće.

Prirodna bogatstva

Snage općine Busovača su u prvom redu zasnovane na prirodnim bogatstvima koja u kombinaciji s položajem na važnim cestovnim pravcima predstavljaju osnovu za iskorištavanje prilika za razvoj proizvodnje energije i hrane, kao i za razvoj turizma.

Strateški fokusi Busovače trebaju se usmjeriti na sljedećih šest područja: poticaj razvoju gospodarstva stvaranjem povoljnih poslovnih uvjeta, razvoj sektora zdrave hrane, razvoj turizma, poboljšanje infrastrukture u obrazovanju, kulturi, sportu i zdravstvu, izgradnja ljudskih resursa i organizacija civilnog društva te očuvan okoliš i razvijena infrastruktura za zaštitu životne sredine.

– Busovača 2025. godine,je zajednica sa sigurnim okruženjem za zdravlje i društvenom solidarnosti, koja vrednuje napredno obrazovanje i zajedništvo/partnerstvo te u mladima vidi resurs za dugoročnu održivost. To je zajednica s visokim standardom života i mogućnostima koje jamče kvalitetan život i s progresivnim poslovnim okruženjem koje privlači investicije – glasi vizija budućnosti Busovače definirana za razdoblje od pet godina, kakvom je vide građani i svi oni koji su bili uključeni u izradu strategije te je ona osnova za definiranje smjerova razvoja općine.

Utvrđena su četiri strateška cilja za razvoj općine Busovača: stvoreni uvjeti za razvoj poduzetništva, očuvanje, unaprjeđenje i promoviranje prirodne, kulturne i druge vrijednosti općine Busovača, razvijena društvena infrastruktura koja za rezultat ima poboljšanu kvalitetu života građana te očuvan okoliš i razvijena infrastruktura za zaštitu životne sredine.

Poglavlje sektorski razvojni planovi obuhvaća tri plana, tri povezane cjeline – plan ekonomskog razvoja, plan društvenog razvoja i plan zaštite životne sredine.

Tri plana

Na kraju strategija završava planom razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala i dvama prilozima: kapitalni projekti iz strategije razvoja općine Busovača 2021. – 2025. godine i analiza realiziranih kapitalnih i drugih projekata iz strategije razvoja općine Busovača 2016. – 2020. godina. Za razdoblje od 2021. do 2025. godine planirano je uraditi 27 kapitalnih projekata, oni su ukratko obrazloženi, utvrđeni su nositelji aktivnosti i rokovi, a kad je riječ o analizi realiziranih kapitalnih i drugih projekata iz strategije od 2016. do 2020. godine, prikazan je stupanj realizacije ukupno 26 projekata. Utvrđeno je i konstatirano da su mnogi provedeni i završeni u cijelosti, određen broj njih je u fazi realizacije, a neki nisu ni započeti.

Izvor: Večernji list

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti