Otvoreno pismo: Mladi i obrazovani iz Općine Busovača

0
454
Neformalna grupa mladih “Mladi i obrazovani općine Busovača” na čelu sa Marinom Batinićem uputila je otvoreno pismo i pitanja za Općinu Busovača. Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

 

MLADI I OBRAZOVANI IZ OPĆINE BUSOVAČA (kao u potpisu ),

 

temeljem člana 11, a u svezi člana 4 Zakona o slobodi pristupa informacijama F BiH potražuju informaciju od:

trenutnog načelnika općine Busovača gospodina Asima Mekića i predsjednika Općinskog vijeća gdina. Josipa Mravka, te predsjednice Općinskog vijeća do 2016. godine, gospođe Mirjane Plavčić kao i od svih članova Općinskog vijeća u razdoblju 2016-2017. godine o pojedinostima vezanim za trošenje budžetskog novca Općine (pozivamo se na izvješće o izvršenju budžeta, preuzeto sa službene internetske stranice općine Busovača za 2016. godinu, a za 2017. godinu smo dobili izvješće preko maila).

 

S obzirom da smo više puta čuli od onih koji obnašaju vlast i uživaju u beneficijama iste kako općina Busovača nema sredstava za najjednostavnije i visokoprioritetne projekte, odlučili smo to provjeriti.

Nakon jednostave analize budžeta za 2016/2017 godinu koju svaki građanin općine Busovača može da pronađe i analizira na općinskoj internetskoj stranici www.opcina-

 busovaca.com (pod kategorijom “Odluke, zaključci i dokumenti Općinskog vijeća), ili osobno u zgradi Općine u sobi broj 4, uočili smo neke nelogičnosti. Naglašavamo, ti dokumenti su javni i svatko ima pravo na njih. Svi predstavnici lokalne vlasti su izabrani od građana, i dužni su transparentno upravljati općinskim sredstvima, i jasno izvještavati građane općine Busovača o tome kako je utrošena svaka marka iz budžeta, jer je to novac poreskih obveznika, a to smo svi mi. Želimo naglasiti da, bez obzira tko je na vlasti, i kojoj političkoj stranci pripada, on mora iskoristiti taj novac u interesu građana. Ovim dokumentom želimo pobuditi svijest i svih ostalih općina i njihovih građana, da se zainteresiraju za raspodjelu proračunskog novca, jer oni najbolje znaju gdje i je li se taj novac trošio onako kako je navedeno u nacrtu budžeta. Građani ni u kom slučaju ne trebaju strepiti od općinske vlasti, nego upravo suprotno, općinska vlast je ta koja mora polagati račune građanima, jer su građani ti koju su im dali legitimitet i mandat.

 

Smatramo da transparentne i točne informacije, mogu doprinijeti da se općinska sredstva troše na kvalitetniji način, te samim time poboljšati kvalitetu života stanovnika općine Busovača.

 

 

Mladi i obrazovani iz općine Busovača napravili su analizu proračuna za 2016./2017. godinu. Podrobnom analizom uočili smo neke nelogičnosti, i imamo sljedeća pitanja, na koja tražimo konkretne odgovore.

 

DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA

 

Iako smo uložili dosta vremena u potrazi za konkretnim informacijama vezanih za JU Dom Zdravlja Busovača, do konkretnih informacija nismo došli, te Vas ovim putem molimo da nam iste ustupite.

Naime, svima je poznata priča o Domu Zdravlja Busovača, o političkim malverzacijama koje opterećuju ovu zdravstvenu ustanovu i idu nauštrb građana. Zakonom je određen točan bruto iznos koji se odbija od svakog poreskog obveznika za zdravstveno osiguranje, a u našem Kantonu već duži niz godina postoji i uplata premija zdravstenog osiguranja, te bez obzira na sve navedeno i dalje sami snosimo sve troškove lijekova i materijala u Domu zdravlja.

Nedopustivo je da se pitanje Doma zdravlja svodi na prepirku dviju vodećih političkih stranaka u Busovači. Mi nemamo namjeru uplitati se u političke igre, niti se ikome priklanjati, već nas zanimaju odgovori na konkretna pitanja.

 

Pitanja:

 1. Koje je trenutno stanje poslovanja JU Dom zdravlja Busovača?
 2. Postoji li odluka, statut ili bilo koji zakonski akt kojim se pacijente obvezuje da vraćaju primljene lijekove i materijale nakon redovnog ili hitnog pregleda (i koja, ako postoji )?
 3. Što je OV konkretno poduzelo u vezi ovog pitanja?

 

 

PRORAČUN OPĆINE BUSOVAČA IZ 2016. GODINE

1.) U kategoriji “Naknade za rad komisija“ plan za 2016. godinu je bio 35.000 KM, a u 2016. je za navedenu kategoriju potrošeno 44.704,75 KM, čime je prekoračen plan za 9.704, 75 KM.

Pitanja :

 1. Zbog čega je prvobitni plan toliko prekoračen?
 2. Koliko stručnih komisija općina Busovača je imala u 2016. godini?
 3. Tko su članovi komisija? (Navesti komisije i članove tih komisija)
 4. Koliko sjednica su navedene stručne komisije imale u 2016. godini?
 5. Što su na svakoj od tih sjednica raspravljali? (Zapisnici stručnih komisija)
 6. Koje zaključke i odluke su uspjeli ostvariti tokom tog perioda? 7.Koliko je iznosila naknada po svakoj sjednici stručne komisije?

8.Koji su kriteriji uzeti u obzir prilikom sastavljanja određenih stručnih komisija?

 

 

2.) U kategoriji “Sredstva za financiranje Udruga/Udruženja i MZ” za 2016. je planirano da se izdvoje financijska sredstva u iznosu od 19.500 KM, a u 2016. je potrošeno čak 104.388,56 KM, što znači da je prvobitno planirani iznos prekoračen za 84.888,56 KM.

Pitanja :

 1. Zašto je došlo do ovolikog prekoračenja prvobitnog plana?
 2. Koliko registriranih udruga/udruženja djeluje na području općine Busovača i koja su to?
 3. Koje su udruge/udruženja i MZ točno financirane i u kojem iznosu? 4.Koji su kriteriji bili za dobivanje financijskih sredstava?
 4. Tko su zakonski predstavnici i osnivači tih udruga/udruženja?

 

 • Kad su udruge/udruženja osnovani?

 

3.) U kategoriji “Sredstva za šport/sport” plan za 2016. godinu je 80.000 KM , a potrošena su sredstva u iznosu od 84.944,80 KM.

Pitanje:

 1. Zbog čega je prvobitni plan prekoračen?
 2. Za koje športske/sportske udruge/klubove su izdvojena sredstva i u kojem iznosu?

 

4.) U kategoriji “Sredstva za financiranje Gradske knjižnice/biblioteke” plan za 2016. je iznosio 70.000 KM, a potrošeno je 79.319,01 KM.

Pitanje:

1.U što je točno utrošeno dodatnih 9.319,01 KM, kao i zašto je utrošen i u koju namjenu cjelokupni iznos od 79.319,01?

 

5.) U kategoriji “Izdaci za nabavku/nabavu zemljišta, poslovnog prostora” za 2016. su planirana sredstva u iznosu od 0 KM, a potrošeno je 121.973,55 KM.

Pitanje:

 1. Zbog čega nabavka zemljišta i poslovnog prostora nije prvotno predviđena budžetom, a onda se ukazala potreba za njima, i to u iznosu od 121.973,55 KM?
 2. Koja to zemljišta i poslovni prostor je zakupila općina Busovača u 2016. godini?

 

6.) U kategoriji “Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovoda” planirano je u 2016. da se izdvoji 100.000,00 KM, a potrošeno je 128.307,71 KM.

Pitanje:

 1. Što točno i na kojim se lokalitetima izgradila kanalizacijska mreža i vodovod u cjelokupnom iznosu od 128.307,71 KM, i zašto je prekoračen planirani iznos za 28.307,71 KM?
 2. Tko je bio izvođač radova?
 3. Je li se za izvedene radove tražila garancija od izvođača?

 

7.) U kategoriji “Izdaci za regulaciju rijeka” plan za 2016. godinu je 0 KM , a potrošena su sredstva u iznosu od 23.589,79 KM.

Pitanje:

 1. Koja rijeka, i u kojem dijelu svog vodotoka je regulirana, i na koji način?
 2. Tko je izvođač radova?

 

8.) U kategoriji “Izdaci za izgradnju reciklažnog dvorišta” plan za 2016. godinu je bio 30.000 KM , a potrošena su sredstva u iznosu od 112.002,64 KM.

Pitanje:

 1. Na kojoj lokaciji u općini Busovača se nalazi reciklažno dvorište?
 2. Tko je izvođač radova u visini od 112.002,64 KM?
 3. Što sve čini reciklažno dvorište (kontejneri…?)
 • Zašto je prekoračen predviđeni iznos od 30.000,00 KM za čak 82.002,64 KM ?

 

9.) U kategoriji “Izdaci za izradu strategije” plan za 2016. godinu je bio 10.000 KM,

 

a potrošena su sredstva u iznosu od 9.238,80 KM. Pitanje:

 1. Možete li nam prezentirati strategiju čija je vrijednost 9.238,80 KM?

 

10.) U kategoriji “Izdaci za izgradnju i priključak javne rasvjete” plan za 2016. godinu je bio 28.000 KM, a potrošena su sredstva u iznosu od 43.231,31 KM.

Pitanje:

 1. Na kojim lokacijama u Busovači se izgradila javna rasvjeta u 2016. god. u vrijednosti od 43.231,31 KM?

 

11.) U kategoriji “Izdaci za financiranje infrastrukture Busovačka planina” plan za 2016. godinu je bio 150.000 KM, a potrošena su sredstva u iznosu od 0 KM.

Pitanje:

1.Zašto se nisu iskoristila predviđena sredstva za infrastrukturu na Busovačkoj planini, ako su već bila izdvojena?

 

 

12.) U kategoriji “Izdaci za financiranje infrastrukture Pridolci” plan za 2016. godinu je bio 50.000 KM, a potrošena su sredstva u iznosu od 0 KM.

Pitanje:

 1. Zašto se nisu iskoristila predviđena sredstva za infrastrukturu na lokalitetu Pridolci, ako su već bila izdvojena?

 

 

13.) U kategoriji “Sredstva za prirodne i druge nesreće i zaštitu i spašavanje” plan za 2016. godinu je bio 36.400 KM, a potrošena su sredstva u iznosu od 44.984,30 KM. Pitanje:

 1. Kako su ova sredstva utrošena (koje točno prirodne i druge nesreće su pogodile općinu Busovača u 2016. godini, pa su dovele do ovakvog prekoračenja)?

 

 

14.) U kategoriji “Sredstva za nabavku/nabavu opreme” planirano je da se u 2016. izdvoje sredstva u iznosu od 2.000 KM, a potrošeno je 67.545,49 KM.

Pitanja:

1.Zašto je potrošeno 65.545,49 KM više nego što je planirano? 2.Koja je to oprema (artikli i pojedinačna cijena)?

 

 

15.) U kategoriji “Izdaci za izgradnju lokalnih putova” za 2016. su planirani izdaci od 140.000 KM , a potrošeno je 159.212,77 KM.

Pitanja:

 1. Zbog čega je potrošeno 19.212,77 KM više nego što je planirano?

2.U koje točno lokalne putove su utrošeni ova sredstva (Molimo Vas za tabelarni prikaz sa sljedećim podacima: MZ/Naziv puta, kilometri puta, cijena).

3.Koliko je kanton SBK subvencionirao izgradnju lokalnih putova u 2016. godini? 4.Koliko su građani sudjelovali privatnim novcem u izgradnji lokalnih putova?

 

PRORAČUN OPĆINE BUSOVAČA IZ 2017. GODINE

1.) U kategoriji “Izdaci za rad komisija“ plan za 2017. godinu je bio 35.000 KM, a u 2017. je za navedenu kategoriju potrošeno 54.358,19 čime je prekoračen plan za 55.31%.

Pitanja :

 1. Zbog čega je prvobitni plan toliko prekoračen?
 2. Koliko stručnih komisija općina Busovača je imala u 2017. godini?
 3. Tko su članovi komisija? (Navesti komisije i članove tih komisija)
 4. Koliko sjednica su navedene stručne komisije imale u 2017. godini?
 5. Što su na svakoj od tih sjednica raspravljali? (Zapisnici stručnih komisija)
 6. Koje zaključke i odluke su uspjeli ostvariti tokom tog perioda? 7.Koliko je iznosila naknada po svakoj sjednici stručne komisije?

8.Koji su kriteriji uzeti u obzir prilikom sastavljanja određenih stručnih komisija?

 

 

2.) U kategoriji “Sredstva za financiranje Udruga/Udruženja i MZ” za 2017. je planirano da se izdvoje financijska sredstva u iznosu od 19.500 KM, a u 2017. je potrošeno čak 121.159,40 KM što znači da potrošeni iznos predstavlja prekoračenje plana od 621.33%.

Pitanja :

 1. Zašto je došlo do ovolikog prekoračenja prvobitnog plana?
 2. Koliko registriranih udruga/udruženja djeluje na području općine Busovača i koja su to?
 3. Koje su udruge/udruženja i MZ točno financirane i u kojem iznosu? 4.Koji su kriteriji bili za dobivanje financijskih sredstava?
 4. Tko su zakonski predstavnici i osnivači tih udruga/udruženja? 6.Kad su udruge/udruženja osnovani?

 

 

3.) U kategoriji “Sredstva za šport/sport” plan za 2017. godinu je 90.000 KM , a izdvojena su sredstva u iznosu od 102.266,37 KM.

Pitanje:

 1. Zbog čega je prvobitni plan prekoračen?
 2. Za koje športske/sportske udruge/klubove su izdvojena sredstva i u kojem iznosu?

 

 

4.) U kategoriji “Sredstva za financiranje Gradske knjižnice/biblioteke” plan za 2017. je iznosio 80.000 KM, a potrošeno je 102.866,18 KM.

Pitanje:

1.U što je točno utrošeno dodatnih 22.866,18 KM?

 

 

5.) U kategoriji “Sredstva za zimsko održavanje lokalnih putova” za 2017. su planirana sredstva u iznosu od 90.000 KM, a potrošeno je 102.266,37 KM.

Pitanje:

 1. Tko je zadužen za održavanje lokalnih putova?(koja firma)
 2. Koji lokalni putovi su uključeni u zimsko održavanje u visini od 102.266,37 KM? 3.Na koji način se održavaju lokalni putovi zimi (grtalica, ..?)

 

 

 

6.) U kategoriji “Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovoda” planirano je u 2017. da se izdvoji 100.000,00 KM, a potrošeno je 156.302,24 KM.

Pitanje:

 1. Što točno i na kojim se lokalitetima izgradila kanalizacijska mreža i vodovod, i zašto je prekoračen planirani iznos za 56 tisuća maraka?
 2. Tko je bio izvođač radova?
 3. Je li se za izvedene radove tražila garancija od izvođača?

 

 

7.) U kategoriji “Sredstva za prirodne i druge nesreće i zaštitu i spašavanje” za 2017. su planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 KM, a potrošeno je čak 108.407,02 KM što je za 73.407,02 KM više nego što je planirano.

Pitanje:

1.Kako su ova sredstva utrošena (koje točno prirodne i druge nesreće su pogodile općinu Busovača u 2017. godini, pa su dovele do prekoračenja u visini od 73.407,02 KM)?

 

 

8.) U kategoriji “Sredstva za nabavku/nabavu opreme” planirano je da se u 2017. izdvoje sredstva u iznosu od 2.000 KM, a potrošeno je 68.166,82 KM.

Pitanja:

1.Zašto je potrošeno 66.166,82 KM više nego što je planirano? 2.Koja je to oprema (artikli i pojedinačna cijena)?

 

 

9.) U kategoriji “Nabavka/nabava uredskog/kancelarijskog materijala” za 2017. godinu planirana je potrošnja u iznosu od 26.000 KM sukladno potrošnji u 2016. godini koja je iznosila 27.829,39 KM. Ostvarena potrošnja u 2017. Iznosi 38.838,14 KM što predstavlja prekoračenje prvobitnog plana u iznosu od 49.38%.

Pitanje:

 1. Zbog čega je došlo do značajnog povećanja potrošnje uredskog/kancelarijskog materijala ?

 

 

10.) U kategoriji “Izdaci za izgradnju lokalnih puteva” za 2017. su planirani izdaci od 150.000 KM , a potrošeno je 240.559,81 KM.

Pitanja:

 1. Zbog čega je potrošeno 90.559,81 KM više nego što je planirano?

2.U koje točno lokalne putove su utrošeni ova sredstva (Molimo Vas za tabelarni prikaz sa sljedećim podacima: MZ/Naziv puta, kilometri puta, cijena).

3.Koliko je kanton SBK subvencionirao izgradnju lokalnih putova u 2017. godini? 4.Koliko su građani sudjelovali privatnim novcem u izgradnji lokalnih putova?

 

 

11.) Broj uposlenih/zaposlenih u “Uredu načelnika i predsjednika općinskog vijeća”

za 2017. je iznosio 10 uposlenih/zaposlenih dok je planirani broj iznosio 9. Pitanje:

1.Zbog     čega      je     došlo      do     povećanja      za     jednog      uposlenika,      iako upošljavanje/zapošljavanje nije bilo planirano u 2017. godini?

 

 

12.) U kategoriji “Ugovorne usluge ” za 2017. godinu su planirani izdaci od 49.160,00 KM , a potrošeno je 77.594,07 KM.

Pitanje:

 1. Zašto je došlo do ovolikog prekoračenja prvobitnog plana?
 2. Na koje ugovorne usluge se točno misli?

 

 

13.) U kategoriji “Izdaci za financiranje infrastrukture Busovačka planina” za 2017. su planirani izdaci od 100.000,00 KM , a potrošeno je 117.378,50 KM.

Pitanja:

 1. Zašto je došlo do ovolikog prekoračenja prvobitnog plana?
 2. Koji radovi su se točno vršili u visini od 117.378,50 KM na Busovačkoj planini?
 3. Tko je bio izvođač radova?

 

 

14.) U kategoriji “Izdaci za izgradnju mostova” za 2017. su planirani izdaci od 0 KM

, a potrošeno je 13.979,56 KM. Pitanja:

 1. Na kojem lokalitetu općine Busovača se most gradio?
 2. Tko je bio izvođač radova?

 

 

15.) U kategoriji “Sredstva za nabavku opreme za komunalne potrebe” za 2017. godinu je planirano 0 KM, a potrošeno 60.453,20 KM.

Pitanja:

 1. Zašto sredstva za nabavku opreme nisu prvobitno planirana budžetom?
 2. Na koju opremu je utrošeno 60.453,20 KM (artikli)?

 

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA GODINE
20162017

 

 

1.      Mirjana Plavčić

2.      Emil Velte

3.      Josip Mravak

4.      Nikica Petrović

5.      Stipo Krišto

6.      Pavo Relota

7.      Drago Smoljo

8.      Dragan Lovrić

9.      Marko Šantić

10.  Ahmed Talić

11.  Salem Ekmeščić

12.  Zoran Marić

13.  Mladen Plavčić

14.  Zijad Prosjanović

15.  Edin Kurtodža

16.  Adnan Srebrenica

17.  Hilmija Šečić

18.  Ervin Prosjanović

19.  Vahidin Lušija

20.  Maid Neslanović

21.  Arif Brkić

22.  Nedžad Orman

23.  Nasih Kermo

24.  Latif Šabanović

1.      Josip Mravak

2.      Emil Velte

3.      Stipo Krišto

4.      Ivana Smoljo

5.      Ankica Komšić

6.      Dragan Lovrić

7.      Pero Marković

8.      Ivan Križanović

9.      Slaven Katava

10.  Marko Šantć

11.  Hilmija Šečić

12.  Adnan Srebrenica

13.  Edin Kurtodža

14.  Ervin Prosjanović

15.  Edina Brkić

16.  Senad Ibreljić

17.  Nasih Kermo

18.  Nedžad Orman

19.  Latif Šabanović

20.  Maid Neslanović

21.  Ilma Durak

22.  Nedžad Muminović

23.  Remzija Kutić

24.  Mladen Plavčić

25.  Faruk Šečić

 

 

 

 

 

Ne sumnjamo da ćete se pozvati na službeno usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna Općine Busovača za 2016 i 2017 g., no naši upiti su vezani za razjašnjenje stavki iz izvješća, jer su oni koji su dostupni javnosti šturi, i daju nam za pravo da otvoreno sumnjamo u transparentnost predviđenih i utrošenih proračunskih sredstava. Molimo Vas, da odgovor na postavljena pitanja pošaljete u što skorijem vremenu, kako bi zainteresirani građani bili adekvatno informirani i kako isti mogli poduzimati i dalje zakonom predviđene korake. Netransparentnost se prije svega ogleda u utrošku sredstava za financiranje udruga /udruženja, sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovoda, sredstava za prirodne i druge nesreće i zaštitu i spašavanje, te sredstava za nabavku opreme.

 

Molim da sukladno naprijed navedenom dostavite adekvatne informacije koje bi objasnile i opravdale potrošnju proračunskih sredstava. Ukoliko ste u mogućnosti, bili bi zainteresirani da nam omogućite i uvid u zapisnik sjednica općinskog vijeća na kojim su usvojena izvješća za godine 2016/2017 . Obzirom da su ova izvješća dostupna

 

javnosti štura i da ista sadrže samo aklamaciju tj. prihvat izvješća, molimo Vas da nam pošaljete detaljnije izvješće ukoliko isto posjedujete, a ukoliko isto ne posjedujete, nažalost naše sumnje u transparentnost izvršenja proračuna će se pokazati ispravnim.

 

Na kraju, pozivamo sve osviještene građane da nam se pridruže i podrže naša nastojanja da promijenimo odnos općinske vlasti prema građanima, koji je do sad bio ignorantski, i učinimo ga konstruktivnijim. Cilj nam je stvoriti osjećaj odgovornosti kod svih općinskih dužnosnika, od načelnika pa do općinskih vijećnika, da redovito informiraju javnost i transparentno raspolažu općinskim sredstvima.

 

Svi koji se slažu s ovim nek postupe po svojoj savjesti, i moralnom kodeksu, i podrže ovu inicijativu. Jer građani ni u kom slučaju ne trebaju strepiti od općinske vlasti, nego upravo suprotno, općinska vlast je ta koja mora polagati račune građanima, jer su građani ti koju su im dali legitimitet i mandat!

 

S poštovanjem,

 

 

 

1.Marin Batinić
 
2.Student MedicineNeven Relota
 
3.Mag.Oec.BITMirko Ljubos
 
4.Mag.Ing.MechDrago Relota
 
5.Student Kemijskog InžinjerstvaGabrijel Batinić
 
6.BA. Fizikalne TerapijeDiana Jezildžić

 

 
7.Mag.IurAdrijana Vuleta Vidović
 
8.Danijel Jezildžić
 
9.Anto Petrović
 
10.Arijan Vrhovac
 
11.Bacc. Razradne nastave EngMonika Jezildžić
 
12.Mag.act.soc.Blanka Relota
 

 

13.Antonio Vukadinović
 

 

14.Bacc. Hotelijerstvo i turizamMarija Welte
 
15.Ma. Njemački jezik i knjiž.Martina Čosić
 
16.Mag.Dipl.Ing.GeodezijeAndrea Malenica
 
17.ba.ing.GrađevineMartina Malenica
 
18.Mag, Primarnog ObrazovanjaBilje Jerkić
 
19.Mag.educ.philol.graec Mag.educ.philol.latDajana Čosić
 

 

20.Marko Petrović
 
21.Bacc.ITIgor Vuleta

 

 
22.Marijeta Marušić
 
23.StudentNenad Tomičić
 
24.Student kriminalističkih naukaMarin Ivančić
 
25.Univ.bacc.praesc.educIvana Jezildžić
 
26.Miro Dražić
 
27.Student Informacijske znanostiAndrej Petrović
 
28.Dipl.Prof. Raz. NastaveVlatka Radišić
 
29.Studentica PsihologijeMeri Miličević