Početna Posao i oglasi Tražite posao? Uredu za javne nabavke KSB potrebna dva djelatnika

Tražite posao? Uredu za javne nabavke KSB potrebna dva djelatnika

0

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11″ ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta
Srednjobosanskog kantona

5 / 677

01.Stručni savjetnik za provedbu javne nabave – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za praćenje i nadzor izvršenja ugovora – 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: priprema provođenje svih postupaka javnih nabava ( poseban ispitni postupak) sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, izrada nacrta ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, pribavljanje stručnih mišljenja od odgovarajućih tijela uprave, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu Zakona o javnim nabavama, praćenja propisa , prakse URŽ, sudske prakse, objavljenih stručnih mišljenja nadležnih tijela uprave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta

02. Opis poslova:praćenje i nadzor pravilnog izvršavanja ugovora i okvirnih sporazuma u sjedištu Ureda, a prema potrebi i na terenu kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna, te s tim u svezi utvrđivanje stanja u tom području i posljedica koje mogu nastati, poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja nastanka štetnih posljedica odnosno mjera za otklanjanje štetnih posljedica, usljed neizvršavanja ili nepravilnog izvršavanja ugovora, provjera urednosti ispunjenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te izdavanje uvjerenja o istom, izrada redovitih izvješća o izvšenju ugovora i okvirnih sporazuma, sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnih mjesta

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
-VSS, VII stupanj stručne spreme-pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke , sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
– 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:

-VSS, VII stupanj stručne spreme – pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke , sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
– 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
-poznavanje rada na računaru
-položen vozački ispit „B” kategorija

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave