Predsjedateljica Općinskog vijeća Busovača Mirjana Plavčić u razgovoru za Radio Busovaču komentirala je četverogodišnji rad ovog saziva Općinskog vijeća Busovača, a u povodu nedavno održane posljednje sjednice ovog tijela.

Uvažena predsjednice, nedavno je održana 33. po redu radna sjednica Općinskog vijeća Busovača, koja je vjerojatno i posljednja radna u ovom Vašem mandatu. Što nam možete reći po tom pitanju?

Da, protekli tjedan je održana 33. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 13 točaka koje su predviđene programom rada Općinskoga vijeća za 2016. godinu, kao i neka pitanja koja su razmatrana po prijedlogu nadležnih općinskih službi.

Usvojili smo Izvješće o radu Općinskog vijeća za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2016. godine, usvojili smo izvješća o radu Skupština JKP „Komunalac“ i JP „Radio Busovača“, dali suglasnost na naknade članovima skupština ovih JP, usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu koja će biti uručena na svečanoj sjednici u povodu Dana općine 16. 8. 2016. godine.

Dalje, razmatrali smo informacije o realiziranju Plana upravljanja krutim otpadom za razdoblje od 2011. – 2016. godine, Informaciju u stanju u gospodarstvu, Informaciju o stanju u Mjesnim zajednicama, Informaciju o radu i financijskom poslovanju športskih klubova, te i informaciju o stanju u JU „Dom zdravlja Busovača“ po pitanju imenovanja VD Ravnatelja ove JU.

Spomenuli ste Informaciju o realiziranju Plana upravljanja krutim otpadom. U kolikoj mjeri je realiziran ovaj Plan, i kako Vi vidite stanje u ovoj oblasti u Busovači?

Plan upravljanja krutim otpadom usvojen je na Općinskom vijeću 2011. godine, i to je srednjoročni plan koji obuhvaća razdoblje od 2011. – 2016. godine. Kako je ovo posljednja godina realiziranja ovoga plana, tražili smo informaciju nadležne službe za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove.

Ocijenjeno je da je Plan upravljanja krutim otpadom u značajnoj mjeri realiziran. Prisjetit ćemo se 2011. godine kada smo imali problem s odvozom krutog otpada, s njegovim deponiranjem, s dugovima koje je Općina i JKP imali prema regionalnoj deponiji Mošćanica, s nepokrivenošću organiziranim odvozom krutog otpada ruralnih, seoskih područja, s nedostatkom namjenskog vozila za odvoz, s niskim stupnjem naplate komunalnih usluga itd. Danas je situacija drukčija. Svi ovi problemi su u velikoj mjeri riješeni. Međutim, ima tu još dosta posla, dosta projekata koji se moraju realizirati u cilju zaštite okoliša i u konačnici zaštite zdravlja ljudi.

Ovo je zasigurno problematika koja se tiče svih nas, svih građana Busovače, posebice onih u užem gradskom području i onih koji žive u našim selima, i problematika koja će i ubuduće biti aktualna. Ovdje moram napomenuti pomak koji je vidljiv na ulicama Busovače u posljednjih nekoliko mjeseci u pogledu čišćenja i odvoza krutog otpada, u pogledu održavanja javnih i zelenih površina. Zapažen je uređeniji park, otkrivena fontana, ponovno pušteni potočići koji idu kroz grad itd. Ovo je široka tema i smatram da zahtijeva najmanje jednu radio emisiju s osobama koje su kompetentnije od mene, mislim prvenstveno na poduzeće koje izvršava komunalne usluge, a koje naručuje nadležna općinska služba.

Razmatrali ste i informaciju o stanju u gospodarstvu. Što informacija pokazuje?

Sa zadovoljstvom mogu reći da informacija o stanju u gospodarstvu Busovače na temelju objavljenih financijskih pokazatelja gospodarskih subjekata za 2015. godinu pokazuje pozitivan trend.

U 2015. godini u odnosu na 2014. godinu evidentiran je rast ukupnog prihoda u gospodarskim društvima za oko 10 %, ili 80 novih radnih mjesta. Ako uzmemo u obzir da je bilo i smanjenja uposlenih u nekim firmama pa i gašenja pojedinih, broj novouposlenih je i veći. U oblasti samostalnih djelatnosti – ugostiteljske i druge usluge, trgovina, obrt i poljoprivredna djelatnost više je 55 uposlenih u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Evidentan je rast i ukupnog prihoda i uposlenih u svim djelatnostima izuzev u građevinarstvu. Zanimljivo je da je od ukupno 2800 uposlenih na dan 31. 12. 2015. 1384 uposlena kod poslodavaca koji imaju sjedište u Busovači, a 1416 uposlenih kod poslodavaca koji nemaju sjedište u Busovači i koji su uposleni kod proračunskih korisnika. Tu spada obrazovanje, policija, zdravstvo, javne ustanove, državna administracija od razine općine pa do državne razine.

Posebno je značajno da je u 2014. godini samo 6 uposlenih bilo u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a u 2015. je 32. Ovo jasno govori da je poljoprivredna djelatnost prepoznata od strane naših sugrađana kao mogućnost rješavanja egzistencije, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Zasigurno ovom stanju su doprinijele i mjere poticaja zapošljavanju od strane Federalnog fonda za zapošljavanje čiji je efekt trebao biti puno veći, ali zbog mase nepravilnosti u ovoj oblasti možemo reći da su neuposleni i poslodavci iz Kantona Središnja Bosna značajno zakinuti. Poslodavci koji su upućeniji u ovu problematiku razumiju o čemu govorim, ali bi i ova problematika zahtijevala radio emisiju.

Bilo je tu još tema o kojima bi trebalo razgovarati… Međutim, pažnju vijećnika privuklo je Vaše izlaganje na kraju sjednice. Hoćemo li ga nazvati ekspoze ili slično?

Iskoristila sam ovu posljednju radnu sjednicu da iznesem svoje stajalište vezano za rad ovog saziva Općinskog vijeća koji je do sjednice trajao 3 godine 8 mjeseci i 6 dana.

Tada, 22. 11. 2012. godine kazala sam da će predstojeći, sada već protekli mandat biti izuzetno težak zbog političko ekonomske situacije koja je teška u širem okruženju, visoka stopa neuposlenosti, i ako se doda deficit u proračunu, činjenice su koje će značajno odrediti rad Općinskog vijeća.

Tada smo kao ciljeve postavili:

1. Povećanje efikasnosti , transparentnosti i odgovornosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinskih službi.
2. Povećanje otvorenosti prema građanima i stvaranje mogućnosti sudjelovanja građana u odlučivanju o važnim pitanjima iz samoupravnog djelovanja Općine.
3. Unapređenje razgraničenja odgovornosti između zakonodavne i izvršne vlasti, većim nadzorom nad izvršnom vlasti kroz praćenje provođenja i izvršavanje odluka Općinskog vijeća.
4. Povećanje transparentnosti i vladavine zakona u administrativnim procedurama , stvaranje preduvjeta za efikasniju i odgovorniju općinsku administraciju.

Moram istaknuti da smo imali dobar temelj u već dostignutom, naslijeđenom funkcioniranju Općinskog vijeća koje se ogleda u pravovaljanom donošenju i usvajanju Programa rada Općinskog vijeća, u adekvatnoj pripremi sjednica kroz sjednice Kolegija, u radu Povjerenstava – radnih tijela Općinskog vijeća koja smo formirali u ovom sazivu.
Jedna Japanska izreka kaže: “Vizija bez aktivnosti je sanjarenje, a aktivnost bez vizije je noćna mora“.

U ostvarenju svoje vizije već u 2013. godini poduzeli smo određene aktivnosti.

Kroz Program rada i stavljanje na Dnevni red Općinskog vijeća otvarali smo nove oblasti značajne za život naše općine, a koje do tada nisu našle svoje mjesto na sjednicama Općinskog vijeća Busovača, a to su:

1. Stanje u oblasti ZKP (Zajedničke komunalne potrošnje) – Tematskom sjednicom početkom 2013. godine snimili smo stanje u važnom segmentu života svake lokalne zajednice: u oblasti čistoće, odvodnje i kanalizacije, te u oblasti vodoopskrbe. Temeljem donesenih zaključaka izvršna vlast je u proteklom periodu poduzela određene aktivnosti, čiji rezultat je poboljšanje stanja u oblasti čistoće, poboljšanje stanja u oblasti vodoopskrbe širenjem gradskog vodovoda na ruralna područja, poboljšanje stanja lokalnih vodovoda kao posljedica ne velikih, ali značajnih ulaganja u obnovu i rekonstrukciju lokalnih vodovoda.
2. Stanje u oblasti lokalnih putova je oblast koja je sagledana na općinskom vijeću.
3. Informacija o stanju poljoprivrednog zemljišta s ciljem stavljanja istog u funkciju razvitka općine, pravci razvitka poljoprivredne proizvodnje i poticaji istoj.
4. Analizirali smo realiziranje kapitalnog dokumenta – Plana upravljanja krutim otpadom za posljednje petogodišnje razdoblje.
5. U nekoliko navrata donosili odluke o parcelaciji Radne zone Mediapan.
6. Donijeli poznatu Odluku o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje podzemnih i nadzemnih instalacija – komunalna naknada.
7. Usvajali izmjene Prostornog plana , Osnivali nove MZ , podržali inicijativu za osnivanje Gradskog groblja, razmatrali informaciju o mogućnosti preuzimanja neperspektivnih vojarni i njihovo uključivanje u funkciju lokalnog razvitka. S tim upoznali lokalne poduzetnike.
8. Stvorili pretpostavke za zakonito funkcioniranje JU i JP provodeći zakonsku proceduru izbora i imenovanja članova Skupština JP, članova UV JU, utvrdivši kriterije za izbor istih.
9. Informacije o dodjeli stipendija postale su redovite. Na općinskom vijeću se iskazivala potreba za većim brojem stipendija, na izradi i korekciji kriterija kojim će se zadovoljiti razni aspekti i povećati smisao i značaj stipendiranja studenata
10. Razmatrali smo sva druga pitanja iz mjerodavnosti općine kao jedinice lokalne samouprave.

Nažalost, neka ključna pitanja koja su u nadležnosti OV i koja su bila planirana u radu Općinskog vijeća, nikada se nisu našla na Dnevnom redu. Razlog je jedan. Izvršna vlast ih nikada nije sačinila i dostavila općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Istaknut ću:

1. Plan kapitalnih ulaganja kao i Plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova nikada nisu predloženi i dostavljeni Općinskom vijeću. Ovakva situacija dovodi do toga da izvršna vlast samostalno ili u suradnji s višim razinama vlasti i s MZ, realizira projekte koji nisu prošli faze iniciranja i ocjene kroz Općinsko vijeće , te mjerenju njihovog doprinosa sveukupnom razvitku Busovače ili pojedinih njezinih područja. Ova situacija pogoduje favoriziranju ili zanemarivanju pojedinih naseljenih mjesta Busovače.

Prezentirali ste rezultate analize sačinjene prema Upitniku koji je sačinila organizacija OSCE Misija za BiH – ured u Travniku…

Radi sagledavanja kvalitete rada i procjene nadzorne funkcije Općinskog vijeća, poslužila sam se Upitnikom koji je sačinila organizacija OSCE.

Reći ću samo da su pitanja svrstana u 4 skupine:
1. Nadzor nad svojim radom
2. Nadzor nad izvršnom vlasti
3. Nadzor nad radom JU i JP
4. Nadzor nad provedbom strateških dokumenata, radom MZ , udruženja, itd.

Mogu reći da odgovori iz upitnika pokazuju visoku razinu kvalitete, transparentnosti i efikasnosti u radu Općinskog vijeća Busovača u tri skupine pitanja. U drugoj skupini pitanja koja se odnose na nadzor nad izvršnom vlašću je najmanja učinkovitost Općinskog vijeća.

Stoga, još jednom se potvrđuje da nije u svim segmentima zatvoren lanac: Izvršna vlast predlaže odluke, Općinsko vijeće raspravlja i odlučuje, Izvršna vlast realizira odluke i o tome izvješćuje Općinsko vijeće, Općinsko vijeće nadzire rad Izvršne vlasti. U ovom lancu ponekad se pokidaju veze…

Pozvala sam vijećnike da sami procijene koliki je tko dao doprinos u radu Općinskog vijeća, jesu li ispunili svoju zadaću, jesu li na adekvatan način zastupali interese građana koji su im dali glas.

Ono što sam tada, a kažem i sada je činjenica da ovo Općinsko vijeće ostavlja sljedećem sazivu Općinskog vijeća temelj koji je na višoj razini od naslijeđenog. Ako tome dodamo pozitivne trendove u oblasti gospodarstva, trend blagog rasta proračunskih prihoda i smanjenja deficita, blago povećanje stope uposlenosti, možemo zaključiti da smo kao lokalna zajednica postigli napredak.

Kandidatkinja ste na poziciju načelnice na predstojećim lokalnim izborima. Kada će biti predstavljeni svi kandidati?

18. 8. 2016. godine je rok kada Središnje izborno povjerenstvo treba objaviti imena svih kandidata za načelnike i općinska vijeća u javnim glasilima. Sačekat ćemo objavu.

Busovača mora načiniti iskorak. Slažete li se?

I to snažan i dugačak! Predugo u Busovači traje loš osjećaj zbog teškog ekonomskog stanja, nedostatak investicija, osjećaj općeg nezadovoljstva i straha zbog visoke stope neuposlenosti… Stanje se mora promijeniti.

Iskorak će se dogoditi i li ne dogoditi na lokalnim izborima! O tome će odlučiti građani!